Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS số 54 tháng 06/2014 | Lăng Kính NIAGS Chuyên đề 21 năm thành lập | Lăng Kính NIAGS số 52 tháng 04/2014 |
Lịch Bay
VN1621HAN-UIH 05:55
VN7591HAN-VDH 05:55
VN223HAN-SGN 06:00
VN1233HAN-PQC 06:05
VN1651HAN-TBB 07:05
VN163HAN-DAD 07:10
VN1201HAN-VCA 07:30
VN1601HAN-BMV 07:40
VN663HAN-SIN 07:45
VN1553HAN-CXR 07:55
VN384HAN-HND 08:00
K6863HAN-PNH 08:00
VN1591HAN-VDH 08:05
VN1541HAN-HUI 08:10
VN576HAN-TPE 08:20
VN231HAN-SGN 08:20
VN1615HAN-PXU 08:20
CZ372HAN-CAN 08:35
VN7233HAN-PQC 08:40
VN165HAN-DAD 09:20
VN233HAN-SGN 09:30
VN921HAN-VTE-PNH 10:00
VN1702HAN-DIN 10:00
VN237HAN-SGN 10:00
SU291HAN-SVO 10:05
VN512HAN-PEK 10:10
VN414HAN-ICN 10:15
VN530HAN-PVG 10:20
VN65HAN-DME 10:35
TG561HAN-BKK 10:35
KA296HAN-HKG 10:35
VN661HAN-SIN 10:40
VN592HAN-HKG 10:40
VN235HAN-SGN 11:20
VN167HAN-DAD 11:20
CI792HAN-TPE 11:35
VN1557HAN-CXR 12:00
BR398HAN-TPE 12:05
VN7557HAN-CXR 12:10
VN931HAN-LPQ-REP 12:10
KE480HAN-ICN 12:20
HK180HAN-CGP 12:30
SQ175HAN-SIN 12:35
VN506HAN-CAN 12:40
VN239HAN-SGN 12:45
VN1565HAN-DLI 13:05
MH753HAN-KUL 13:20
VN1704HAN-DIN 13:25
VN249HAN-SGN 13:30
VN1543HAN-HUI 13:30
VN169HAN-DAD 13:35
VN7559HAN-CXR 13:50
VN1641HAN-VCL 13:55
VN7165HAN-DAD 14:00
VN1613HAN-PXU 14:10
VN253HAN-SGN 14:30
OZ728HAN-ICN 14:40
VN681HAN-KUL 14:55
VN259HAN-SGN 15:30
VN1203HAN-VCA 15:30
VN173HAN-DAD 15:35
VN7235HAN-SGN 16:10
VN613HAN-BKK 16:15
VN7563HAN-CXR 16:15
VN257HAN-SGN 16:40
QV312HAN-VTE 16:40
VN839HAN-REP 17:10
VN7565HAN-DLI 17:20
VN255HAN-SGN 17:20
VN7173HAN-DAD 17:40
VN1715HAN-VII 17:50
VN7237HAN-SGN 18:00
VN179HAN-DAD 18:05
VN1561HAN-CXR 18:20
BL805HAN-SGN 18:25
MI653HAN-SIN 18:30
VN261HAN-SGN 18:30
VN7245HAN-SGN 18:40
QV314HAN-LPQ 18:50
VN177HAN-DAD 19:00
VN265HAN-SGN 19:00
VN7179HAN-DAD 19:00
VN1545HAN-HUI 19:15
CX48HAN-HKG 19:15
KA294HAN-HKG 19:30
VN7169HAN-DAD 19:45
VN271HAN-SGN 20:20
VN273HAN-SGN 20:30
TG565HAN-BKK 20:45
VN7247HAN-SGN 21:00
VN181HAN-DAD 21:10
NX9897HAN-MFM 21:25
VN277HAN-SGN 21:30
VN183HAN-DAD 21:45
VN279HAN-SGN 21:55
KE680HAN-ICN 22:50
OZ734HAN-ICN 23:00
VN416HAN-ICN 23:30
VN37HAN-FRA 23:30
JL752HAN-NRT 23:30
VN17HAN-CDG 23:55
VN330HAN-KIX +00:05
VN346HAN-NGO +00:05
VN310HAN-NRT +00:10
VN426HAN-PUS +00:50
5J745HAN-MNL +01:00
KE9525HAN-NVI +03:25
KE379HAN-SGN +04:10
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt