Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa |
Lịch Bay
VN223HAN-SGN 05:35
VN7163HAN-DAD 05:40
VN161HAN-DAD 06:00
VN7161HAN-DAD 06:15
BL211HAN-DLI 06:15
VN7227HAN-SGN 06:25
VN7235HAN-PQC 06:30
VN227HAN-SGN 07:00
VN1621HAN-UIH 07:00
VN1233HAN-PQC 07:00
VN1201HAN-VCA 07:30
VN1601HAN-BMV 07:30
VN663HAN-SIN 07:45
VN7231HAN-SGN 07:45
VN384HAN-HND 08:00
0V8591HAN-VDH 08:00
VN233HAN-SGN 08:30
VN225HAN-SGN 08:30
CZ372HAN-CAN 08:35
VN1541HAN-HUI 09:00
VN611HAN-BKK 09:00
0V8313HAN-VII 09:15
VN1613HAN-PXU 09:30
VN163HAN-DAD 09:35
BL563HAN-DAD 09:40
VN921HAN-VTE-PNH 10:00
SU291HAN-SVO 10:05
VN237HAN-SGN 10:10
VN7171HAN-DAD 10:20
VN530HAN-PVG 10:20
VN7551HAN-CXR 10:20
VN7179HAN-DAD 10:20
VN512HAN-PEK 10:20
VN414HAN-ICN 10:25
TG561HAN-BKK 10:35
VN661HAN-SIN 10:40
VN592HAN-HKG 10:40
BL215HAN-UIH 11:15
CI792HAN-TPE 11:35
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN7175HAN-DAD 11:45
VN235HAN-SGN 11:50
0V8202HAN-DIN 11:55
BR398HAN-TPE 12:05
VN552HAN-CTU 12:05
VN1565HAN-DLI 12:20
OZ952HAN-HKG 12:20
KE480HAN-ICN 12:20
OZ728HAN-ICN 12:30
SQ175HAN-SIN 12:35
VN506HAN-CAN 12:40
VN931HAN-LPQ-REP 12:45
VN1557HAN-CXR 12:45
VN239HAN-SGN 12:50
VN7561HAN-CXR 12:55
MH753HAN-KUL 13:00
VN615HAN-BKK 13:25
VN249HAN-SGN 13:50
VN1235HAN-PQC 14:00
VN1203HAN-VCA 14:15
VN247HAN-SGN 14:30
VN1559HAN-CXR 14:35
VN169HAN-DAD 14:40
VN253HAN-SGN 14:50
VN7569HAN-CXR 14:50
VN681HAN-KUL 14:55
VN171HAN-DAD 15:00
VN275HAN-SGN 15:00
0V8204HAN-DIN 15:10
VN837HAN-REP 15:30
BL501HAN-CXR 15:45
VN265HAN-SGN 15:50
VN173HAN-DAD 15:55
VN7543HAN-HUI 16:05
VN7557HAN-CXR 16:25
VN613HAN-BKK 16:40
VN1553HAN-CXR 16:40
QV312HAN-VTE 16:40
NX9705HAN-MFM 16:50
VN957HAN-RGN 16:50
VN578HAN-TPE 17:25
VN257HAN-SGN 17:35
MU2566HAN-NNG 17:40
VN7559HAN-CXR 17:50
CI6596HAN-TPE 18:00
VN255HAN-SGN 18:05
VN835HAN-REP 18:10
VN586HAN-KHH 18:40
VN7173HAN-DAD 18:45
MI653HAN-SIN 18:45
QV314HAN-LPQ 18:50
VN175HAN-DAD 19:00
VN7177HAN-DAD 19:05
VN1715HAN-VII 19:05
VN261HAN-SGN 19:05
VN251HAN-SGN 19:25
VN267HAN-SGN 19:35
KA294HAN-HKG 19:35
VN7553HAN-CXR 19:45
VN179HAN-DAD 19:55
VN7241HAN-SGN 20:05
VN7183HAN-DAD 20:10
VN271HAN-SGN 20:30
VN7545HAN-HUI 20:35
VN7223HAN-SGN 20:35
TG565HAN-BKK 20:45
MH6067HAN-KUL 20:55
VN7225HAN-SGN 21:00
VN7277HAN-SGN 21:30
VN7159HAN-DAD 21:50
VN273HAN-SGN 22:05
KE680HAN-ICN 22:50
OZ734HAN-ICN 23:00
CX3246HAN-HKG 23:00
Z53046HAN-DWC 23:00
NX897HAN-MFM 23:15
EY986HAN-AUH 23:15
VN37HAN-FRA 23:20
VN416HAN-ICN 23:40
VN19HAN-CDG 23:55
KE8362HAN-ICN 23:55
JL752HAN-NRT +00:05
VN330HAN-KIX +00:05
VN346HAN-NGO +00:15
VN310HAN-NRT +00:35
VN426HAN-PUS +00:50
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt
Online : 1