Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS số 54 tháng 06/2014 | Lăng Kính NIAGS Chuyên đề 21 năm thành lập | Lăng Kính NIAGS số 52 tháng 04/2014 |
Lịch Bay
VN7591HAN-VDH 05:55
VN223HAN-SGN 06:00
VN1621HAN-UIH 06:10
VN161HAN-DAD 06:10
VN1601HAN-BMV 07:05
VN1713HAN-VII 07:05
VN163HAN-DAD 07:10
VN1651HAN-TBB 07:10
VN1201HAN-VCA 07:30
VN7171HAN-DAD 07:45
VN663HAN-SIN 07:45
VN1541HAN-HUI 07:55
VN384HAN-HND 08:00
VN227HAN-SGN 08:00
VN1591HAN-VDH 08:05
VN1553HAN-CXR 08:15
VN576HAN-TPE 08:20
VN231HAN-SGN 08:30
CZ372HAN-CAN 08:35
VN611HAN-BKK 09:00
VN165HAN-DAD 09:20
VN1233HAN-PQC 09:20
VN237HAN-SGN 09:55
VN921HAN-VTE-PNH 10:00
VN1702HAN-DIN 10:00
SU291HAN-SVO 10:05
VN512HAN-PEK 10:10
VN414HAN-ICN 10:15
VN1547HAN-HUI 10:15
TG561HAN-BKK 10:35
KA296HAN-HKG 10:35
VN661HAN-SIN 10:40
VN592HAN-HKG 10:40
OZ383HAN-SIN 10:50
VN235HAN-SGN 11:20
VN167HAN-DAD 11:20
CI792HAN-TPE 11:35
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN1565HAN-DLI 11:55
VN7233HAN-PQC 11:55
VN7183HAN-DAD 12:05
VN1557HAN-CXR 12:05
BR398HAN-TPE 12:05
VN931HAN-LPQ 12:10
SQ175HAN-SIN 12:35
VN239HAN-SGN 12:45
VN7161HAN-DAD 13:15
MH753HAN-KUL 13:20
VN7181HAN-DAD 13:25
VN1543HAN-HUI 13:30
VN1203HAN-VCA 13:30
VN169HAN-DAD 13:35
VN7563HAN-CXR 14:05
VN1613HAN-PXU 14:10
VN7173HAN-DAD 14:15
VN7704HAN-DIN 14:15
VN253HAN-SGN 14:30
OZ728HAN-ICN 14:40
VN681HAN-KUL 14:55
VN171HAN-DAD 15:30
VN837HAN-REP 15:30
VN259HAN-SGN 15:30
VN173HAN-DAD 15:35
VN7561HAN-CXR 16:15
VN613HAN-BKK 16:15
QV312HAN-VTE 16:40
VN957HAN-RGN 16:50
VN1615HAN-PXU 16:50
VN7551HAN-CXR 17:00
HK859HAN-MCT 17:00
VN257HAN-SGN 17:05
BR6078HAN-TPE 17:15
VN578HAN-TPE 17:25
VN1715HAN-VII 17:30
VN249HAN-SGN 17:35
VN255HAN-SGN 17:40
VN7169HAN-DAD 17:45
VN835HAN-REP 17:50
VN175HAN-DAD 18:10
BL805HAN-SGN 18:25
MI653HAN-SIN 18:30
VN261HAN-SGN 18:30
VN586HAN-KHH 18:35
QV314HAN-LPQ 18:50
VN1561HAN-CXR 19:00
VN265HAN-SGN 19:00
VN1545HAN-HUI 19:15
VN7567HAN-DLI 19:20
CX2048HAN-HKG 19:20
VN267HAN-SGN 19:30
VN271HAN-SGN 20:05
VN179HAN-DAD 20:10
VN273HAN-SGN 20:35
TG565HAN-BKK 20:45
VN7247HAN-SGN 21:00
VN183HAN-DAD 21:50
VN279HAN-SGN 21:55
KE680HAN-ICN 22:50
OZ734HAN-ICN 23:00
VN416HAN-ICN 23:30
JL752HAN-NRT 23:30
VN17HAN-CDG 23:55
VN330HAN-KIX +00:05
VN346HAN-NGO +00:05
VN310HAN-NRT +00:10
VN428HAN-PUS +00:15
VN426HAN-PUS +00:50
OZ953HAN-CAN +01:00
VN356HAN-FUK +01:25
KE387HAN-BKK +02:20
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt